starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

2024

A A A

Aktywny Samorząd 

UWAGA od 2024 roku o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym mogą się ubiegać również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Zasady programu AKTYWNY SAMORZĄD na 2024 rok:

„Aktywny samorząd” w 2024 roku - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2.pdf

Szczegółowe zasady znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora PCPR w Sochaczewie nr 2/2024 z dnia 20.02.2024r.

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Sochaczewie w sprawie zasad realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w roku 2024.pdf

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁU II  (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym za semestr letni roku akademickiego 2022/2023) przyjmowane będą w terminie: od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁU II  (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym za semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025) przyjmowane będą w terminie: od dnia 1 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r.

 

Wniosek AS Moduł II.pdf 

 

Umowy z wnioskodawcami będą popisywane w miesiącu maju, po zawarciu umowy powmiędzy Powiatem Sochaczewskim a PFRON-em.

 

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem:    

https://sow.pfron.org.pl/

Za złożenie wniosku za pośrednictwem platformy SOW (dla składających PO RAZ PIERWSZY), zostanie przyznany dodatek do wysokości 880 zł/semestr.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  1. Skan/zdjęcie (pdf, jpg) aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności bądź równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
  2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o przyznanie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – skan/zdjęcie aktualnej/ważnej Karty Dużej Rodziny.
  3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o przyznanie pozostałych dodatków – skan/zdjęcie dokumentów lub podpisanych oświadczeń.

 

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- 

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet 

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Infolinia Użytkowników Systemu  SOW  tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) czynna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Wniosek wraz załącznikami można również składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 pok. 21, w terminie do 31 marca 2024r. W takim przypadku nie ma możliwości przyznania dodatku do wysokości 880 zł za złożenie wniosku w Systemie SOW.

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew