starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Kandydaci do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej i Rodzinnego Domu Dziecka

A A A

Każda osoba, bez względu na to, jakie ma wykształcenie, ile ma lat, czy ma dzieci, czy żyje w związku małżeńskim , partnerskim, czy też jest singlem, może zostać RODZINĄ ZASTĘPCZĄ.

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730)
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.

5a. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, sąd zasięga opinii właściwego starosty.

6. Wydając opinie, o których mowa w ust. 5a, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku.

6a. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do wydawania opinii, o których mowa w ust. 5a.

7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1–3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.


Kandydaci na rodziny zastępcze zobowiązani są do odbycia szkolenia.  

PCPR zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbywają  się w siedzibie PCPR w Sochaczewie (budynek Starostwa Powiatowego) ul. Piłsudskiego 65.  

Kandydatom oferujemy

 • wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych
 • comiesięczne wsparcie finansowe dla każdego dziecka w kwocie 1361 zł
 • 500+ na każde dziecko
 • bezpłatne szkolenie w siedzibie PCPR w Sochaczewie
 • wsparcie PCPR:
  • psychologiczne,
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • specjalisty pracy z rodziną,
  • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  • specjalisty pracy socjalnej

Dodatkowo Kandydaci na Rodzinę Zastępczą mogą się ubiegać o:

 • jednorazowe środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka,
 • pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 • dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka,
 • środki finansowe na utrzymanie domu rodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

Druki do pobrania

Załącznik nr 1 wniosek.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 9 karta praktyk.pdf

Załącznik nr 11 wniosek kwalifikacyjny.pdf

Załącznik nr 12 potwierdzenie odbioru zaświadczenia.pdf

 

klauzula informacyjna RODO SZKOLENIA.pdf

44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew