starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

cudzoziemcy

A A A

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego miedzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie a cudzoziemcem. Program ten określa  wysokość, zakres i formę pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania zarówno Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  jak również cudzoziemca.

Celem programu integracji jest udzielenie  cudzoziemcowi wsparcia w początkowym okresie życia w Polsce, wskazanie możliwości poprawy jego sytuacji, aktywizowanie do działań, które w konsekwencji przyczynią się do jego samodzielności ekonomicznej i pełnej integracji społecznej.

 

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie  procesu jego integracji zwaną pomocą cudzoziemca. Pomocy tej  udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w oparciu o ustawę z ustawa o cudzoziemcach D .U. z 2013r. poz. 1650 z dnia 12 grudnia 2013r.  z późn. zm.).

Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 Wniosek powinien zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa,
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

 Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 • świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł do 1175 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
  • utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
  • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne,
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami,  w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew