starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

A A A

Na terenie powiatu sochaczewskiego funkcjonuje całodowy Dom Pomocy Społecznej, mieszczący się w Młodzieszynie.

 

 

 http://dps.powiatsochaczew.pl   

 

WARUNKI PRZYJĘCIA do DPS:

  • Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.
  • Osoba ta, osobiście lub z pomocą rodziny zgłasza chęć umieszczenia Pracownikowi Socjalnemu Naszego Domu, następnie składa wniosek o skierowanie do DSP do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, finansową oraz zdrowotną.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku za pośrednictwem Pracownika Socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS, który ma potwierdzić opisany wcześniej stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty: badania lekarskie, zaświadczenia o dochodach rodziny, zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające,iż dana osoba wymaga stałej opieki oraz inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
  • Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, który rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w DPS.
  • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca.
  • Jeżeli odpłatność pensjonariusza, tj.70% dochodu jest niższa niż ustalony przez DPS koszt utrzymania, pozostała kwotę (do wysokości miesięcznej odpłatności) dopłacają współmałżonek lub dzieci – a jeżeli dochody osób zobowiązanych do pokrywania należności są zbyt niskie lub osoba ubiegają się o przyjęcie nie ma bliskiej rodziny obowiązek ten przechodzi na gminę, bądź miasto które kierują osobę do DPS.
  • W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej skierowania do DPS istnieje możliwość odwołania do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

 

42926 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew