starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

A A A

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, należy między innymi:

 • Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
  • interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze),
  • rodzinnego (rodzinny dom dziecka),
  • socjalizacyjnego (dom dziecka)  
  Placówka zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach

http://powgizyce.pl/


Nie za górami, nie za lasami, a w centrum Mazowsza, w malowniczej wsi Giżyce, w starym, XVII wiecznym pałacu dziedzica Suskiego mieszkają dzieci. Dzieci mają zapewnioną tutaj całodobową opiekę i wychowanie. Zespół wychowawczy wspiera rozwój swoich podopiecznych, mając na uwadze dobro i poszanowanie ich praw.

 

 • Realizacja porozumień pomiędzy powiatami dotyczących dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, PCPR. Rada Powiatu w Sochaczewie w dniu 29.06.2007r. uchwałą nr XII/52/2007 określiła warunki częściowego albo całkowitego zwalniania rodziców , osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Osoba pełnoletnia opuszczająca niektóre typy placówek zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą: pieniężną na usamodzielnienie,pieniężną na kontynuowanie nauki,w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie - w formie rzeczowej. Przyznanie ww. form pomocy dotyczy osób opuszczających niżej wymienione typy placówek: 
  • całodobowe placówki opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
  • domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • zakłady poprawcze,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • schroniska dla nieletnich,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (zapewniające całodobową opiekę),
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew