starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

2019

A A A

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

 

Zasady realizacji, kierunki działań i warunki brzegowe programu Aktywny Samorząd na 2019r.

aktywny-samorzad-2019.pdf

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁU II  (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym za semestr letni roku akademickiego 2018/2019) przyjmowane będą w terminie: od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. 

 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 

Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem:    

https://sow.pfron.org.pl/

Za złożenie wniosku za pośrednictwem platformy SOW w roku bieżącym zostanie przyznany dodatek do wysokości 800 zł/semestr.

Wnioski można składać do dnia 10 października 2019 roku.

 

Obowiązujące wzory druków:

Wniosek-AS-MII-P.pdf

Zał 1 - Oświadczenia PDF.pdf

Zał 2 - Zaświadczenie z uczelni PDF.pdf (w przypadku trudności w terminowym uzyskaniu zaświadczenia, można go złożyć w późniejszym terminie)

Zał. 3 Klauzula informacyjna zgodna z RODO.pdf

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu/zdjęcia dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  1. Skan/zdjęcie aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności bądź równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
  2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o przyznanie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – skan/zdjęcie aktualnej/ważnej Karty Dużej Rodziny.
  3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o przyznanie pozostałych dodatków – skan/zdjęcie dokumentów lub podpisanych oświadczeń.

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Infolinia Użytkowników Systemu  SOW  tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) czynna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Wniosek wraz załącznikami można również składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 pok. 21, w terminie do 10 października 2019r. W takim przypadku nie ma możliwości przyznania dodatku do wysokości 800 zł za złożenie wniosku w Systemie SOW.

 

44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew