starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Regulamin

A A A

REGULAMIN PUNKTU KONSULTACYJNEGO

dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów/rodziców zastępczych.

Regulamin określa cele, organizacje i tryb funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz opiekunów/rodziców zastępczych, który jest tworzony w ramach projektu „Zdobywać szczyty” realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej STACJA DOM w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków EOG.


I. Cele i zadania Punktu Konsultacyjnego (PK)

1. Działania Punktu Konsultacyjnego skierowane są do dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz do opiekunów / rodziców zastępczych (zwani dalej Korzystającymi lub Klientami).

2. Głównym celem punktu konsultacyjnego jest długoterminowa i regularna pomoc dla młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów/rodziców zastępczych w procesie usamodzielniania, poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

3. Podstawową zasadą działania Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie dostosowanej do indywidualnych potrzeb Korzystających pomocy z różnych obszarów procesu usamodzielniania takich jak: relacje i komunikacja, praca, edukacja, finanse i podatki, zdrowie, prawo, sprawy administracyjne w tym mieszkaniowe itp. Punkt Konsultacyjny nie udziela pomocy psychologicznej ani terapeutycznej.

4. Działania w ramach Punktu Konsultacyjnego będą skupiały się na:
a) wsparciu indywidualnym, jednorazowym lub cyklicznym w formie konsultacji specjalistycznych,
b) prowadzeniu warsztatów i spotkań grupowych,
c) działaniach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie procesu usamodzielniania,
d) organizowaniu spotkań i współpracy ze specjalistami zewnętrznymi w zależności od potrzeb Korzystających,
e) organizowaniu działań samorzeczniczych w obszarze usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.

II. Organizacja Punktu Konsultacyjnego.

1. Punkt Konsultacyjny tworzą: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, Koordynator Projektu „Zdobywać szczyty” z ramienia Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom, Koordynator PK oraz Konsultanci tj. osoby, które zgłoszą się do udzielania konsultacji w konkretnych wskazanych przez siebie obszarach związanych z procesem usamodzielnienia, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, będące członkami Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, pracownikami Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych działający na terenie Powiatu Sochaczewskiego, pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia lub po jego zakończeniu lub inni specjaliści zaproszeni do współpracy na wniosek Koordynatora Punktu Konsultacyjnego, zaakceptowanego przez Dyrektora PCPR w Sochaczewie i Koordynatora Projektu „Zdobywać szczyty”. Dyrektor PCPR, Koordynator Projektu „Zdobywać szczyty” i Koordynator PK mogą być równocześnie Konsultantami PK.

2. Każda osoba zgłaszająca swoją gotowość do pracy w Punkcie Konsultacyjnym przedkłada opis swoich kompetencji i doświadczenia oraz preferowane obszary pracy. O wciągnięciu danej osoby na listę Konsultantów Punktu Konsultacyjnego jak również o jej wykreśleniu, decyduje Koordynator Punktu Konsultacyjnego w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Koordynatorem Projektu „Zdobywać szczyty”. Konsultant może być wykreślonych z listy konsultantów w przypadku nie wypełniania lub nienależytego wypełniania swoich obowiązków (np. nieusprawiedliwione nieprzybycie na umówioną konsultację, niezłożenie i nieuaktualnianie opisu swoich kompetencji, co najmniej trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecności na zebraniach członków PK).

3. Warunki lokalowo - biurowe dla potrzeb funkcjonowania i siedziby Punktu Konsultacyjnego zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, zgodnie z umową partnerską w ramach projektu „Zdobywać Szczyty” z dnia 11 sierpnia 2021.

4. Działalność Punktu Konsultacyjnego jest finansowana przez Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sochaczewie zgodnie z postanowieniami umowy Partnerskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu nr K2m/0615.

5. Za organizację pracy Punktu Konsultacyjnego odpowiada Koordynator Punktu Konsultacyjnego wyłoniony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w porozumieniu z Koordynatorem Projektu „Zdobywać szczyty”.

6. Dokumentacja związana z działalnością Punktu Konsultacyjnego w okresie trwania Projektu „Zdobywać szczyty” oraz przez okres 5 lat licząc od jego zakończenia, jest przechowywana przez Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom, a jej odpis w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

7. Nadzór nad działalnością Punktu Konsultacyjnego jest sprawowany przez Koordynatora Projektu „Zdobywać szczyty” z ramienia Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania PK są podejmowane wspólnie przez Dyrektora PCPR w Sochaczewie oraz Koordynatora Projektu „Zdobywać szczyty”, po uwzględnieniu stanowiska członków zespołu tworzącego PK. W przypadku rozbieżności stanowisk decyduje większość głosów wszystkich członków zespołu tworzącego PK.

III. Tryb pracy Punktu Konsultacyjnego

1. Pracami Punktu Konsultacyjnego kieruje Koordynator PK.

2. Do zadań Koordynatora PK należy:
a. prowadzenie listy Konsultantów PK,
b. zwoływanie przynajmniej raz na miesiąc zebrania członków zespołu tworzącego PK,
c. opracowywanie i uaktualnianie wewnętrznego regulaminu działania PK,
d. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działania Punktu Konsultacyjnego w tym ewidencji udzielonych konsultacji,
e. opracowanie planu pracy Punktu Konsultacyjnego na dany kwartał,
f. analizowanie potrzeb potencjalnych klientów punktu konsultacyjnego i dobieranie odpowiednio do tych potrzeb potencjalnych Konsultantów oraz przedstawianie Korzystającym oferty możliwych konsultacji,
g. kierowanie zaproszeń do potencjalnych klientów punktu konsultacyjnego i koordynowanie ustaleń w zakresie osób udzielających konsultacji oraz miejsca i czasu ich przeprowadzenia,
h. przygotowywanie umów zlecenia dla osób udzielających konsultacji oraz przekazywanie na bieżąco Koordynatorowi Projektu „Zdobywać szczyty” informacji o osobach prowadzących konsultacje w danym miesiącu w celu przygotowania rozliczenia,
i. przekazywania raz na miesiąc Koordynatorowi Projektu „Zdobywać szczyty”, dokumentacji dotyczącej działania Punktu Konsultacyjnego w danym miesiącu.
j. Inne obowiązki wynikające z regulaminu Punktu Konsultacyjnego.

3. Koordynator w uzgodnieniu z członkami zespołu tworzącego PK sporządza na początku każdego kwartału kalendarzowego plan pracy Punktu Konsultacyjnego na dany kwartał z uwzględnienie wszystkich form działań określonych w pkt. I. 4. i zgłaszanego zapotrzebowania na konsultacje.

4. Koordynator przynajmniej raz na miesiąc zwołuje zebranie członków zespołu tworzącego PK w celu omówienia jego bieżącej działalności, realizacji przyjętego planu pracy oraz propozycji w zakresie planu pracy na kolejny kwartał. Zebrania mogą się odbywać stacjonarnie lub online i są skuteczne oraz wiążące w zakresie przyjętych na nich ustaleń bez względu na liczbę obecnych członków zespołu. Wszelkie ustalenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.

5. Konsultacje i inne usługi PK mogą być udzielane Korzystającym:
1) opiekunom/rodzicom zastępczym na ich wniosek lub z inicjatywy Punktu Konsultacyjnego
2) niepełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej:
a) na wniosek wychowanka za zgodą jego opiekuna/rodzica zastępczego,
b) z inicjatywy PK za zgodą wychowanka i jego opiekuna/rodzica zastępczego,
c) z inicjatywy opiekuna/rodzica zastępczego za zgodą wychowanka
3) pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej:
a) na wniosek wychowanka,
b) z inicjatywy PK za zgodą wychowanka,
c) z inicjatywy opiekuna/rodzica zastępczego za zgodą wychowanka

6. Osoba udzielająca danej konsultacji jest wybierany przez Korzystającego spośród Konsultantów wpisanych na listę PK, zaproponowanych przez Koordynatora PK na podstawie zgłoszonego przez Korzystającego zapotrzebowania oraz najbardziej odpowiadających temu zapotrzebowaniu kompetencji poszczególnych Konsultantów.

7. Do obowiązków Konsultanta należy:
a) stała współpraca z Koordynatorem PK w zakresie uzgodnień dotyczących organizacji udzielanych konsultacji i świadczenia innych usług PK,
b) terminowe udzielanie umówionych konsultacji,
c) niezwłoczne informowanie Koordynatora PK o wszelkich przeszkoda w realizacji umówionych konsultacji lub świadczeniu innych umówionych usług PK,
d) udział w zebraniach Punktu Konsultacyjnego, a w przypadku ewentualnej nieobecności niezwłoczne poinformowanie Koordynatora PK o przyczynie nieobecności.
e) przedłożenie oraz aktualizowanie informacji o swoich kompetencjach, preferowanych obszarach pracy w ramach PK oraz możliwościach organizacyjno-czasowych (np. preferowane godziny pracy),
f) uzgadnianie z Korzystającym zakresu poufności udzielonych konsultacji i zachowanie tej poufności, a w przypadku wychowanków pieczy zastępczej uzgadnianie ponadto zakresu informacji przekazywanych opiekunom/rodzicom zastępczym odnośnie spraw objętych udzieloną konsultacją/usługą,
g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanych konsultacji/świadczonych usług zgodnie z poleceniami Koordynatora PK.

8. Konsultacje oraz inne usługi Punktu Konsultacyjnego mogą być realizowane zarówno z wykorzystaniem zaplecza lokalowego PCPR w Sochaczewie, jak również w innych lokalizacjach dobranych odpowiednio do potrzeb i możliwości zarówno Korzystających z usług PK jak i Konsultantów udzielających konsultacji, a także możliwości organizacyjnych i finansowych PK. Dni i godziny świadczonych usług i konsultacji również będą uzgadniane na bieżąco z uwzględnienie potrzeb Korzystających i możliwości Konsultantów.

9. Konsultanci w zależności od swojej wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z dostępnych w ramach PK takich narzędzi jak: gra coachingowa Podróż Bohatera, gra” Samodzielny Robinson”, testy Gallupa.

10. Wszystkie konsultacje i usługi PK są świadczone bezpłatnie.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

2. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga zachowania trybu określonego w pkt. II . 7.

3. Niniejszy regulamin reguluje organizację i tryb pracy PK od dnia 1 stycznia 2022 r. tj. do dnia 31 maja 2023 r. tj. przez czas trwania projektu „Zdobywać szczyty”, nie krócej jednak niż do dnia przyjęcia nowego regulaminu PK prowadzonego przez PCPR w Sochaczewie po zakończeniu projektu „Zdobywać szczyty”.

4. PCPR w Sochaczewie zgodnie z zawartą umowa partnerską z dnia 11 sierpnia 2021 r. zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania PK przez okres co najmniej 1 roku po zakończeniu projektu „Zdobywać szczyty”.
44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew