starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

2019

A A A

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

DOKUMENTY PROGRAMOWE

 

Zasady realizacji, kierunki działań i warunki brzegowe programu Aktywny Samorząd na 2019r.

aktywny-samorzad-2019.pdf

 

Terminy przyjmowania wniosków:  od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

__________________

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 
 • Zadanie A 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie A 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie A 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

wnioski osoba dorosła:

wniosek-obszar-a-zadania-1-i-4-min.pdf  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

wniosek-obszar-a-zadania-2-i-3-min.pdf  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

wnioski dziecko/podopieczny:

wniosek-obszar-a-zadanie-1.pdf  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w 2019 roku:

 • w Zadaniu A1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją ruchu) – 10.000 zł;  
 • w Zadaniu A2 lub A3 (uzyskanie prawa jazdy) – 4.800 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł,
  • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł;
 • w Zadaniu A4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją słuchu) – 4.000 zł;

__________________

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie B 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie B 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
 • Zadanie B 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

wnioski osoba dorosła:

wniosek-obszar-b-zadania-1-2-3-4-i-5-min.pdf pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego/szkolenia/ naprawa

wnioski dziecko/podopieczny:

wniosek-obszar-b-zadania-1-2-4-i-5.pdf pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego/szkolenia/ naprawa

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w 2019 roku:

 • w Zadaniu B1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
  • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł;
 • w Zadaniu B2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
 • w Zadaniu B3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku) – 6.000 zł; 
 • w Zadaniu B4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę z dysfunkcją słuchu) – 2.500 zł;
 • w Zadaniu B5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu) – 1.500 zł;

__________________

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

wnioski osoba dorosła:

wniosek-obszar-c-zadanie-1-min.pdf pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wniosek-obszar-c-zadanie-2-min.pdf  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka elektrycznego

wniosek-obszar-c-zadanie-3-min-1.pdf  pomoc w zakupie protezy kończyny

wniosek-obszar-c-zadanie-4-min.pdf  pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanej protezy kończyny

wniosek-obszar-c-zadanie-5-min.pdf  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wnioski dziecko/podopieczny:

wniosek-obszar-c-zadanie-1.pdf pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wniosek-obszar-c-zadanie-2.pdf  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka elektrycznego

wniosek-obszar-c-zadanie-5.pdf  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w 2019 roku:

 • w Zadaniu C2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3.500 zł,
 • w Zadaniu C3, dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
  • w zakresie ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia – 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziou IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 • w Zadaniu C4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy kończyny) – do 30% kwot, o których mowa odnośnie Zadania 3,
 • w Zadaniu C3 i C4, dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
 • w Zadaniu C5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrzadowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 5.000 zł;

__________________

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

wnioski osoba dorosła:

wniosek-obszar-d-min.pdf  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dla dzieci/podopiecznych

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w 2019 roku:

 • W zadaniu D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

__________________

 

Częstotliwość udzielania pomocy:

 • Obszar A i Obszar C – Zadania: 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem w/w okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadania 1, 4 i 5 oraz Obszaru C: Zadania: 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadania 1 i 4 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadania 2 i 3,
 • 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie 3,
 • 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C, Zadanie 5.

W ramach modułu I, w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu, przeprowadzana jest ocena merytoryczna.

 W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które

 • są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40;
 • w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10;
 • pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu.


W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

 • stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

 

 

 

46811 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew